ONG MALI 2019

Quick Guide: Essential Chinese New Year Greetings

Ways to wish people wealth and prosperity this Chinese New Year

Sheng Yi Xing Long
Wu Fu Lin Men
Xin Nian Kuai Le
Jin Bang Ti Ming
Feng Yi Zu Shi